Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Koordinuotai teikiama pagalba

 

Kas yra koordinuotai teikiama  pagalba? Švietimo pagalba, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos
Kas gali būti koordinuotai teikiamos pagalbos gavėjais? Vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvai / globėjai / rūpintojai
Koks koordinuotai teikiamos pagalbos tikslas? Sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams / globėjams / rūpintojams kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę
Kada atsiranda koordinuotai teikiamos pagalbos teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis? Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės
Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?Vaiko tėvai / globėjai / rūpintojai


Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas Vaikui ir šeimai
Kokie yra koordinuotai teikiamos pagalbos skyrimo ir teikimo kriterijai?
Kai Vaiko tėvai / globėjai / rūpintojai kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo

Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams / globėjams / rūpintojams nepakanka

Kai kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os)

Kai priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams / globėjams / rūpintojams

Kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams / globėjams / rūpintojams)
Kam teikti prašymą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo? Prašymas dėl koordinuotai teikiamos pagalbos skyrimo pateikiamas Šalčininkų rajono  savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei)
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės kontaktai

Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva
tel. (8 380) 20 134,
el.p. jurgita.tolstosejeva@salcininkai.lt
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (422 kab.)

 

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

Prašymo dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) forma (kai kreipiasi įstaiga / institucija

Prašymo dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) forma (kai kreipiasi tėvai / globėjai / rūpintojai)