Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vaiko gerovė
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus š. m. vasario 7 d. įsakymu Nr. DĮV-206 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu metinės veiklos planu:

1. kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;

2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

3. nagrinėja nustatytos formos prašymus (priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3, priedas Nr. 4) ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;

6. koordinuoja ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;

8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Eil.
Nr.  
Komisijos narys
(Vardas, pavardė)
Komisijos nario pareigos Komisijos nario kontaktai
1.     

Pirmininkė –
Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Tel. (8 380) 20134
jurgita.tolstosejeva@salcininkai.lt

2.  

Sekretorė -
Regina Kazarevskaja

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 380) 30181
regina.kazarevskaja@salcininkai.lt

3. 

Komisijos narė -
Sonata Andriukonis

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 380) 20213
sonata.andriukonis@salcininkai.lt

4.

Komisijos narė -
Barbara Gurska

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos
Savivaldybių probacijos skyriaus specialistė

Tel. (8 380) 34019
salcininkai@probacija.lt

5.

Komisijos narys -
Zdislavas Kulevičius

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie SADM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus
Šalčininkų rajono savivaldybėje vyriausiasis specialistas-gynėjas

Tel. 8 614 87073
zdislavas.kulevicius@vaikoteises.lt

6. 

Komisijos narys -
Gžegož Masian

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Šalčininkų rajono policijos komisariato
Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Tel. (8 380) 51044
gzegoz.masian@policija.lt

7.

Komisijos narė -
Leokadija Palevič

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. (8 380) 51227
leokadija.palevic@gmail.com

8. 

Komisijos narė -
Janina Pavlovskaja

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė

Tel. (8 380) 51492
janina.pavlovskaja@prokuraturos.lt

9.

Komisijos narė -
Danelja Laimutė Sliževska

VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė

Tel. (8 380) 51298
info@salcininkupspc.lt

10.

Komisijos narys -
Andžejus Urbelevičius

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Tel. (8 380) 20132
andzejus.urbelevicius@salcininkai.lt

11. 

Komisijos narė -
Sniežana Voitukovič

Šalčininkų rajono savivaldybės
Pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. specialioji pedagogė

Tel. (8 380) 30168
ppt@salcininkai.lt

TEISINĖ INFORMACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS                                                                  
LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  
REKOMENDACIJOS DĖL KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOSE