Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
 
SPRENDIMAS
 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 7 d. Nr. T-213
Šalčininkai


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 1 punktu, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu  Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų gražinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 


Meras                                                                                                       Zdzislav Palevič

 

       PATVIRTINTA
         Šalčininkų rajono
         savivaldybės tarybos
         2015 m. spalio 7 d.
sprendimu Nr. T-213

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šalčininkų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenims ar šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos (toliau – Kompensacija) gavimo, jos skyrimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką.
2. Kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui skirtų lėšų.
3. Išperkamoji būsto nuoma – būsto nuoma, kai nuomotojas savo nuosavybės teise valdomą būstą ar svetimą būstą, kai teisę jį išnuomoti išperkamosios nuomos būdu suteikia įstatymai ar būsto savininkas, leidžia nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad nuomininkui būstas pereina nuosavybės teise, sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą.
4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.II. TEISĖ Į BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ

5. Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą pagal Įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, įrašyti į vieną iš Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų ir Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį Savivaldybės teritorijoje.


III. BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMAS

6. Asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir sulaukusiems eilės paramai būstui išsinuomoti gauti, Savivaldybės administracija, įvertinusi galimybės mokėti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, priima sprendimą pasiūlyti pasinaudoti Kompensacija. Siūlymo forma pridedama.
7. Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičius savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją Savivaldybės biudžetui, skirtą Kompensacijoms mokėti, ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį.
8. Siūlymas išsiunčiamas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į atitinkamą 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą eilės tvarka.
9. Asmenys ir šeimos, kuriems pasiūloma pasinaudoti Kompensacija, norėdami ja pasinaudoti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos kartu su prašymu įrašyti juos į vieną iš Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašų pateikia Savivaldybės administracijai pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras).
10. Asmenys ir šeimos, kuriems išsiųstas pasiūlymas, privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pasinaudoti Kompensacija išsiuntimo dienos pranešti Savivaldybės administracijai apie sutikimą (nesutikimą) pasinaudoti Kompensacija. Jei asmuo ar šeima neatsiliepia ar nesutinka pasinaudoti siūloma Kompensacija, tai laikantis eiliškumo, siunčiami pasiūlymai kitiems asmenims ar šeimoms.
11. Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo asmenys kreipiasi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją.
12. Kreipdamasis dėl Kompensacijos mokėjimo, asmuo pateikia prašymą ir dokumentus:
12.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
12.3. asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
13. Pagal gautus prašymus pasinaudoti Kompensacija savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Kompensacijos mokėjimo. Įsakymo kopijos perduodamos Kompensacijos gavėjui ir Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.
14. Kompensacijos mokamos už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės vykdomoji institucija priėmė sprendimą mokėti Kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimo pasiūlyti pasinaudoti Kompensacija priėmimo dienos.
15. Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį (mokant pirmą kartą – už visą laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl pasiūlymo pasinaudoti Kompensacija priėmimo dienos) ir pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos kalendorinės dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui į nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.
16. Asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, tačiau Kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo tokių asmenų ir šeimų sąrašuose laikotarpį.
17. Kompensacijos gali būti mokamos ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus), šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto.
18. Asmenys ir šeimos, nurodyti šio Aprašo 17 punkte, Savivaldybės administracijai pateikia:
18.1. prašymą skirti Kompensaciją;
18.2. pažymą ir (ar) kitus būtinus dokumentus, patvirtinančius turėto būsto netekimą dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;
18.3. visų šeimos narių asmens dokumentų kopijas, pažymą (-as) apie deklaruotą gyvenamąją vietą, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas);
18.4. pažymą apie šeimos narių skaičių;
18.5. teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vieneriems metams sudarytą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį;
18.6. kitus papildomus dokumentus.
19. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Kompensacijos mokėjimą ne eilės tvarka, svarstomi Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos klausimams nagrinėti komisijoje (toliau – Komisija). Sprendimai dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo rengiami, gavus Komisijos protokolinį pritarimą. Informacija apie šiais atvejais asmenims ir šeimoms mokamas Kompensacijas paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, kurioje nurodamas Kompensacijos dydis mėnesiui, šeimos narių skaičius ir atvejis, dėl kurio ši Kompensacija paskirta.      IV. BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS DYDIS

20. Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į Kompensaciją, Kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies bazinį dydį, kurį nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vadovaudamasi Vyriausybės patvirtinta savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.
21. Kompensacijos dydis perskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientą.
22. Asmeniui ar šeimai, išsinuomojusiam (išsinuomojusiai) būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra didesnis kaip 8 kv. m, mokama tik pagal asmeniui ar šeimos nariui nustatytą tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvą, apskaičiuotą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. Tinkamas būstas – būstas, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 8 kv. m, mokant Kompensaciją.V. BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO STABDYMAS, NUTRAUKIMAS IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMAS

23. Asmenims ir šeimoms Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, o asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašų išbraukiami, kai:
23.1. asmuo ar šeima įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui, yra mažesnis už nustatytą Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte;
23.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija Įstatymo 11 straipsnio 20 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;
23.3. asmuo ar šeima, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos), nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;
23.4. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota ir nepratęsiama ar nesudaroma nauja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis;
23.5. asmuo ar šeima pateikia rašytinį prašymą nutraukti kompensacijos mokėjimą.
24. Jeigu asmuo ar šeima, pasibaigus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarčiai, nepraranda teisės į Kompensaciją, Kompensacija asmeniui ar šeimai, pateikus prašymą, mokama pagal naują Nekilnojamojo turto registre įregistruotą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį.
25. Asmenims ir šeimoms, kurių įsiskolinimas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą viršija 3 mėnesių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatyto nuomos mokesčio sumą, Kompensacijos mokėjimas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu stabdomas, iki bus padengtas įsiskolinimas arba pateikta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Kompensacijos mokėjimas atnaujinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, asmeniui ar šeimai pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad įsiskolinimas padengtas, arba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Atnaujinus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimą, kompensacija išmokama ir už laikotarpį, kai kompensacijos mokėjimas buvo sustabdytas.
26. Nustačius, kad asmenys ir šeimos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies Kompensaciją gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis ar kompensacijos teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Įstatymo 11 straipsnyje nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į Kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija grąžinama visa iš karto arba asmens rašytiniu prašymu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dalimis.
27. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl neteisėtai gautos Kompensacijos grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis įsakymas nevykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos.
 


VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir atnaujinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
29. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
30. Tai, kas nenustatyta Apraše, sprendžiama kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.