Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:
1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:
1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas;
5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS

PADALINYS AR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

PASIŪLYMAI IR INICIATYVOS KORUPCIJOS PREVENCIJAI VYKDYTI

DOVANŲ PRIĖMIMO, GAVIMO IR ELGESIO SU JOMIS TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
TEISĖS AKTAI

INFORMACIJA APIE ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLĄ

INFORMACIJA APIE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONES

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA,   PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2016.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KOMISIJOS DARBO PLANAI

 SUSITIKIMŲ SU LOBISTAIS IR/AR ASMENIMIS, SIEKIANČIAIS DARYTI ĮTAKĄ, REGISTRACIJA