Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

DOKUMENTAI REIKALINGI LICENCIJAI VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GAUTI

Įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas (toliau kartu – licencijos prašytojas), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai pateikia:


1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšys, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;

2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18¹ straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name;

3. teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 3.9-3.13 papunkčiuose nurodytas licencijas);

4. valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduodą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašantys išduoti Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 3.3-3.8 papunkčiuose nurodytas licencijas);

5. renginio (parodos, mugės ar masinio renginio) organizatoriaus sutikimą (pateikia Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 3.9 -3.13 papunkčiuose nurodytų licencijų prašytojai).


Licencijos turėtojas, norintis papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licenciją išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti paraišką ir daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18¹ straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name.


Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licenciją išdavusiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai pateikia motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, kokius duomenis prašoma patikslinti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.


Praradusiems ar sugadinusiems popierinę licenciją, licencijos turėtojas, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai licenciją išduodančiai institucijai pateikia paraišką, kurioje nurodo šiuos duomenis: licencijos turėtojo rekvizitus, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą, ir kokiu būdu jis norėtų jį gauti.