Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PAGEIDAUJANTIEMS ĮSIRAŠYTI Į SĄRAŠĄ SOC. BŪSTUI IŠSINUOMOTI

Asmenys ir šeimos, turintys teisę pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą ir pageidaujantys įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, turi pateikti rašytinį prašymą ir dokumentus, patvirtinančius teisę į socialinio būsto nuomą ar būsto sąlygų pagerinimą:


1. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotą turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus (Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija) prieš prašymo įrašyti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną (vykstant į VMI reikia turėti pažymas apie gautas pajamas);

2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;

3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos – visų šeimos narių);

4. Pažymą apie šeimos sudėtį;

5. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopiją (esant reikalui);

6. Pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma (esant reikalui);

7. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas (esant reikalui):

7.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;

7.2. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;

7.3. mirties liudijimo kopiją.

8. Asmens (šeimos narių) tapatybės kortelės, vaikų gimimo liudijimų, santuokos, ištuokos liudijimų kopijas.

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 32 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;

2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

3. keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 19 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) -122 (vienas šimtas dvidešimt du) eurai.