Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybė ieško švietimo įstaigų vadovų


Šalčininkų rajono savivaldybė skelbia konkursus:

1. Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
2. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
3. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
4. Šalčininkų specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
5. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
6. Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.
7. Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.
8. Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigoms eiti.
9. Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą (pretenduojantiems į Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos, Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos, , Šalčininkų specialiosios mokyklos, Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigas) ir ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą (pretenduojantiems į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos, Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“, Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorių pareigas).

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
2.4. pretenduojantys į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos direktoriaus pareigas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti lenkų kalbą (pretenduojantiems į Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos, Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos, Šalčininkų specialiosios mokyklos, Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos, Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“, Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“, Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigas), rusų kalbą (pretenduojantiems į Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas).

9. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

10. Išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu, lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
9.Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje WWW.vtek.lt).
10. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai (adresu: Vilniaus g.49, Šalčininkai, 404 kab.) arba registruotu laišku (adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 49, Šalčininkai):

- iki 2020 m. balandžio 7 d. į Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos direktoriaus pareigas ir į Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigas;
- iki 2020 m. balandžio 9 d. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas ir į Šalčininkų specialiosios mokyklos direktoriaus pareigas;
- iki 2020 m. balandžio 21 d. į Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigas, į Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigas ir į Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigas;
- iki 2020 m. balandžio 23 d. į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos direktoriaus pareigas ir į Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas.
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentų atrankų posėdžių datos:

1. Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos direktoriaus – 2020 m. balandžio 21 d.
2. Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos direktoriaus – 2020 m. balandžio 21 d.
3. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus – 2020 m. balandžio 23 d.
4. Šalčininkų r. Šalčininkų specialiosios mokyklos direktoriaus – 2020 m. balandžio 23 d.
5. Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus – 2020 m. gegužės 5 d.
6. Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus – 2020 m. gegužės 5 d.
7. Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus – 2020 m. gegužės 5 d.
8. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos direktoriaus – 2020 m. gegužės 7 d.
9.Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus –2020 m. gegužės 7 d.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Primename, kad, jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) jis turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. (8 380) 30197 arba el. p . henrik.danulevic@salcininkai.lt