Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jaunimo veiklos finansavimas

Savivaldybės programos jaunimui:

Jaunimo programa

Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo programa yra vienas iš šaltinių Šalčininkų rajono jaunimo ir jaunimui skirtoms inicjatyvoms finansuoti bei užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą Šalčininkų rajone.

Programos tikslas – skatinti jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, remti iniciatyvas, sprendžiančias jaunimo problemas bei stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

Jaunimo programos lėšos yra skiriamos:
-- jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimo projektams (konferencijos, seminarai, akcijos, mokymai, susitikimai jaunimo situacijai aptarti, problemoms išspręsti ir t.t.) remtI;
-- jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo projektams, naudingiems bendruomenėms remti;
-- jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimo projektams;
-- projektams, skatinantiems ir plėtojantiems jaunimo, jaunimo organizacijų, savivaldos ir kitų įstaigų partnerystę bei bendradarbiavimą savivaldybės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje;
-- projektams, kuriais siekiama mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį ir jiems padėti (neįgaliems, socialiai remtiniems, nesimokančiam ir neturinčiam nuolatinio darbo, atsidūrusiam krizinėje situacijoje jaunimui);
-- nevalstybinių jaunimo organizacijų ir / ar jų asociacijų įregistravimo, registracijos duomenų keitimo išlaidoms kompensuoti.


Programos nuostatai

Kūno kultūros ir sporto programa

Programos tikslas pritraukti kuo daugiau rajono gyventojų į masinius kūno kultūros ir sporto renginius, sudaryti kiekvienam rajono gyventojui galimybes fiziškai lavintis, stiprinti savo sveikatą bei darbingumą, stiprinti materialinę sporto bazę bei integruoti žmones su negalia į sportinę veiklą.

Programos nuostatai

Studijų rėmimo programa


Šalčininkų rajono savivaldybės studijų rėmimo programa skirta finansiškai paremti Šalčininkų rajono gyventojus studijuojančius mokymosi įstaigose, kurios suteikia aukštąjį išsilavinimą. Finansavimas gali būti skiriamas pirmosios, antrosios bei trečiosios pakopos studijoms paremti. Programos lėšos taip pat gali būti skiriamos perkvalifikavimo studijoms remti.

Programos nuostatai

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas

Šalčininkų rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas skirtas skatinti Šalčininkų rajono savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

Fondo nuostatai


Nebiudžetinių įstaigų rėmimo tvarka

Tvarka reglamentuoja Šalčininkų rajono Savivaldybės biudžeto lėšų (esant finansinėms galimybėms) skyrimą nebiudžetinėms įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti, veikloje patirtoms sąnaudoms iš dalies kompensuoti ar vykdomoms programoms finansuoti. Lėšų skyrimo tikslas - sustiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą bei padėti spręsti rajono gyventojams aktualias problemas. Finansavimo prioritetai ir sritys yra: socialinė, ekologinė ir gamtosauginė, jaunimo užimtumo, švietimo, prevencinė, kultūrinė ir sportinė.


Kiti finansavimo šaltiniai

Švietimo ir mokslo ministerijos parama jaunimo mokslinei, sporto, meninei iniciatyvai, nusikalstamumo prevencijos, vaikų užimtumo projektams
Kultūros ministerijos programos jauniesiems menininkams ir nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams remti 
Kūno kultūros ir sporto departamentas remia jaunimo sportą
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama jaunimo užimtumo, socialiniams bei prevencijos projektams
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas