Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kraštovaizdžio projektai

KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMO PROJEKTO KONCEPCIJA

Projekto pavadinimas:
Kraštovaizdžio formavimo prie Šalčininkų I tvenkinio sutvarkymo projektas.

Objektas:
Šalčininkų I tvenkinio teritorija (želdynai ir vandens telkiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje ir gamtinio karkaso teritorijoje).

Objekto plotas:
Apie 5,66 ha.

Užsakovas:
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Tel. (8 380) 51 233, el. p. priimamasis@salcininkai.lt.

Projekto rengėjas:
UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 44, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 58 18 75, el. p.
elvyra@panprojektas.lt.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai:
Užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą Šalčininkų I tvenkinio – kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje ir gamtinio karkaso teritorijoje.

Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai:
Įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos zonos teritorijoje - Šalčininkų I tvenkinio konkrečias kraštovaizdžio formavimo priemones, tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą; sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo
palaikymui; ugdyti ekologinę savimonę plėtojant visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį.

Finansavimo pobūdis:
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

PROJEKTO KONCEPCIJA

DĖL PROJEKTO KONCEPCIJOS DERINIMO (Šalčininkų seniūnija)

DĖL PROJEKTO KONCEPCIJOS DERINIMO (Aplinkos apsaugos agentūra)

DĖL PROJEKTO KONCEPCIJOS DERINIMO (Šalčininkų rajono svivaldybės administracija)