Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Dėl kreditų būstui įsigyti

Būsto kreditai teikiami asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.


Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka nurodytus reikalavimus:

1. Duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

3. Įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kv. metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;


2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP ir turtas – 262 VRP dydžių;

3. keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

4. šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) -122 eurai.

Asmenys ir šeimos, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti, su rašytiniu prašymu dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo kreipiasi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją. Kartu su prašymu pateikiama:

1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus;

2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;

4. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija (esant reikalui);

5. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:

5.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;

5.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo

6. Kiti dokumentai.

Išsamesnė informacija teikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (218, 219 kab.) arba telefonu (8 380) 20 221, (8 380) 30 196.