Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

EGZAMINAI


2019 - 2020 m. m. EGZAMINAI

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DĮV-1193 Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija paskirta bazine mokykla.


Bazinė mokykla – tai mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Brandos atestatui gauti, kaip ir praėjusiais metais, mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus. Egzaminų pasirinkimo terminas – iki lapkričio 24 d.

Brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės mokinys. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys – iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos.

Prašymas dėl brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų teikiamas iki rugsėjo 25 d., dėl kitų brandos egzaminų – iki lapkričio 24 d.

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui, buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Prašymas teikiamas iki lapkričio 24 d.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Eksternas, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus, prašymą pateikia bazinės mokyklos, t. y. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos, direktoriui iki lapkričio 24 d. Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.


Informacija teikiama tel. (8 380) 30 181.

Daugiau informacijos: www.egzaminai.lt

***

 

BAZINĖ MOKYKLA

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI (2019 m.)

MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI (2019 m.)

ABITURIENTAI BRANDOS EGZAMINUS PASIRINKS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS

SVARBI INFORMACIJA EKSTERNAMS

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS