Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Gyventojų sąrašai socialiniam būstui gauti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu bei remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. gruodžio 31 d. į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašyta 170 asmenų ir šeimų:


1. Jaunų šeimų sąraše - 20;

2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąraše - 39;

3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų sąraše - 25;

4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše - 17;

5. Bendrajame sąraše - 68;

6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše – 1.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

Sąrašai sudaromi du kartus: iki gegužės 31 d. ir iki gruodžio 31 d.:

1. Į sąrašus gegužės 31 d. įrašomi (išbraukiami, perrašomi į kitą sąrašą) asmenys ir šeimos, pateikusieji prašymą ir dokumentus iki gegužės 1 d.

2. Į sąrašus gruodžio 31 d. įrašomi (išbraukiami, perrašomo į kitą sąrašą) asmenys ir šeimos, pateikusieji prašymą ir dokumentus iki gruodžio 1 d.

Šalčininkų rajono gyventojai gali susipažinti su sąrašu kiekvienoje Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (218, 219 kab.).

Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami kai:


1. įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingas plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba yra mažesnis kaip 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

2. jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 25 procentais viršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

3. miršta į sąrašą įrašytas asmuo;

4. asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme;

5. asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas;

6. asmenys ir šeimos, kuriems Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;

7. jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

8. pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;

9. asmuo ar šeima, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos), nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.